Tantra jóga, Mohendžodáro- návrat k ženstvu, Lenka Káčeriková


Mohendžodáro je posvätné starodávne cvičenie tantrickej jógy určené výhradne pre ženy. Je to ucelený súbor deviatich pozícií tela, ktoré postupne na seba naväzujú, aktivujú a rozvádzajú sexuálnu, životnú energiu do tela. Výrazne napomáha dýchanie. Cvičenie slúži na podporu zdravia, vitality, sexuality, upravuje hormonálny systém, omladzuje.

Autorka Lenka Káčeriková je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Je to však viac, než len cvičenie, je to hlboké ponorenie sa do seba samej, rituálne vstúpenie do chrámu, prebúdzanie ženy, vnútornej ženy, sebauvedomovanie.Tantra jóga a Mohendžodáro

Mohendžodáro je cesta do seba samej, do svojho vnútra, dáva nám slobodu byť tým, kým skutočne sme. Deväť špeciálnych polôh tela nasmeruje sexuálnu energiu do zákutí duše, odkryje všetky aspekty ženy, žena ich precíti, pochopí a posúva sa viac do svojho stredu = do nekonečného vesmíru. Postupne sa uvoľňuje energia, odstraňujú sa mentálne a energetické bloky. Žena sa stáva skutočnou, živou, pravdivou.

Mohendžodáro pomáha žene poznávať samú seba, meniť svoj život, stať sa liečiteľkou seba samej (tým pádom i iných), prekročiť vlastné hranice, svoj tieň - zranenú osobnosť, prestávať hrať rolu obete, sňať masky a vziať život do vlastných rúk. Pomocou Mohendžodára odhaľujeme svoj vnútorný svet, svoje city, svoju pravdu a múdrosť. Náš vnútorný svet už nie je za múrmi vonkajšieho sveta, kontinuálne sa prepája s vonkajším. Vynášať vnútro na povrch chce odvahu. Žena už žije svoj život i navonok. Obrovský vplyv má Mohendžodáro na samotnú sexualitu, tá sa zintenzívňuje, žena sa stáva voči nej vnímavá a citlivá.Tantra a jej vplyv na ženy osobnosť

Je to návrat k žene, k samotnému jadru, k prapodstate, k najjemnejšej esencii bytia, do nekonečnej hĺbky. Dáva tiež návod ako sa hlbšie spojiť so svojim poslaním, ako sa ukotviť vo svete a vo vesmíre. Ako žiť v plnosti, radosti a láske, v harmónii a užitočnosti sebe i iným.

Žena si lepšie uvedomuje svoju osobnosť, nadobúda viac sebavedomia, sebaúcty, sebaistoty a sebalásky. Prirodzene miluje sama seba, robí si život pekným, stará sa o svoje telo a dušu a hovorí si ,Áno". Hovorí ,Áno" životu.Cvičenie tantra jogy

Samotné cvičenie nám dáva kľúč ku slobode, ukáže smer, ktorým sa má žena životom uberať, a sama si určuje tempo. Jej kroky spontánne vedú napr. k zlepšeniu zdravia, k preliečeniu fyzických problémov, ako aj psychických. Výrazne sa dostávajú do popredia potlačené emócie, ktoré je nutné uvoľniť a spracovať. Žena prehodnocuje vzťahy, ich funkčnosť, kariérne smerovanie, postavenie v rodine. Stačí sa otvoriť a nechať sa viesť k takým rozhodnutiam, okolnostiam a udalostiam, ktoré sú pre ňu prospešné. Žena si prehlbuje vzťah so svojim telom, načúva mu. Cvičením si uvedomuje svoje nedostatky, dbá na vycítenie toho, čo jej v živote nevyhovuje a to s uvoľnenou mysľou ,prebudováva" na pozitíva - deje sa niečo ako vnútorná alchýmia. Necháva sa viesť svojou čoraz silnejšou intuíciou. Čoraz viac sa nám prihovára naša vnútorná žena. Stačí ju počúvať, bez analýzy a komentovania. Stále viac sa dostáva do súladu so svojimi túžbami a snami. Vládu preberá srdce, život plynie, žena ho prijíma, prijíma svoj osud. Prestáva bojovať.

Mohendžodáro nám napomáha vrátiť sa späť do tela, prebúdza ohnivú energiu v našej panve i citlivosť nášho srdca. Dáva nám možnosť hlbšieho a plnšieho prežívania. Vedie nás späť do reality so všetkou radosťou i bolesťou, pocity sú absolútne prítomné, skutočné, blízke, pracujeme s nimi.

Všetky aspekty ženy vystihujú jej samotnú podstatu. Jednotlivými asánami sa otvára konkrétny aspekt ženy. Ten si prežije na všetkých rovinách - fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej. Čo je hlavné, prežije jeho ženské polarity a mužské protipóly.Tantra a asány

Prvou asánou ,Príbeh ženstva" sa otvára pozitívny aspekt ,žena kráska" a negatívny ,žena ošklivka". Aktivizujú sa city, srdcové centrum, schopnosť prijímať zemskú energiu, ženské pohlavie, schopnosť prijať sa ako Žena. Problém môže byť v neochote otvoriť sa životu a láske, v slabej vytrvalosti alebo ľahostajnosti k vlastnému životu. Prejaviť sa môžu napr. ženské ochorenia, súvisiace so zablokovanou energiou v oblasti panvového dna.

V druhej asáne ,Vnútorný zrak" je pozitívny aspekt ,žena kňažka" a negatívny ,žena čarodejnica". Tu sa výrazne posilňuje intuícia. Sexuálna energia je vyvedená do stredu hlavy, žena nadobúda vhľad do seba samej, nachádza vnútorného vodcu a radcu. Veľmi užitočný je negatívny aspekt, žena si uvedomí svoje závislosti na vonkajšom svete.

Tretia asána ,Pohľad do vesmíru" vynáša na povrch pozitíva v ,žene herečke" a negatíva v ,žene hysterke". Dostávajú slovo emócie, vďaka asáne sa uvoľňujú a s dôverou vo vesmírnu silu, sú mu odovzdané. Žena získava nadhľad, mení pohľad na život, vníma život ako hru, zábavu. Prílišné lipnutie na vážnosti a dôležitosti je na prekážku.

,Šťavnatá jóni" - štvrtá asána v pozitívnom aspekte ,žena milenka" a negatívnom ,žena prostitútka" otvára rodivú, tvorivú silu každej ženy, navyše podporenú láskou. Prehlbuje sa schopnosť dávať a prijímať. Asána pomáha prekonať neschopnosť sebarealizácie.

Asána číslo päť ,Tajomstvo života" v aspektoch ,žena matka" a , žena smrtka" odkrýva tajomstvo života, tajomstvo lásky a súcitu, prejaví sa úcta k posvätnosti života a zároveň ničiaca, deštrukčná, agresívna strana - žena sa tu uvidí ako ukrivdená bojovníčka, zranená obeť.

Nevládzem - nenúti nás riešiť, to je šiesta asána ,Odovzdanie". Aspekty sú ,žena hospodyňka" a ,žena bordelárka". Voľne preložené, raz sa mi chce, inokedy zase nie, tak to prijímam a súčasne odovzdávam, viem, že ma to posilní.

Dávanie mlieka", siedma asána s aspektami ,žena živiteľka" a ,žena zlodejka" symbolizuje schopnosť vyživovať seba, vyživovať rodinu, pracovné projekty, svoje deti, svoje diela. Tu treba pochopiť, že keď žena nedáva lásku a starostlivosť sebe, tak ju očakáva zvonku.

Osma pozícia ,Špirála života" s aspektami ,žena liečiteľka" a ,chorá žena" odkrýva prirodzené potreby ženy, pomáha odkrývať dôvody svojej neprirodzenosti.

Nakoniec deviata pozícia ,Bohyňa Matka" a aspekty ,žena radkyňa", ,žena klebetnica". Snáď, že žena už nikoho nesúdi, je slobodná, miluje, ,už vie", proste ,je".

Mohendžodáro je komplexné cvičenie, je tajomné, záhadné, silné, neviditeľné, ukryté pod povrchom. Je ako samotná žena. Prináša radosť zo svojho ženstva. Je nutné urobiť prvý krok na ceste k ženstvu, dovoliť si to, odvážiť sa, úplne sa poddať, vytrvať a otvoriť úprimne svoje srdce. Je to účinná a najpriamejšia cesta pre ženu, je totiž ženská.

V Žiline dňa 25. 5. 2009 Lenka Káčeriková

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz