Tantra jóga. Mužské a ženské aspekty asán Mohenžodáro , Olga K.


Tantra je cesta člověka bez jakýchkoliv vytáček a tabu: nemít strach, nesetrvávat ve strachu, hledat úsměv i ve smrti a slavit život s vědomím existence nejvyšší síly přítomné ve všech bytostech tohoto univerza."

Autorka Olga Krotihlavová je akreditovanou lektorkou Mohendžodáro, MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy


Tantra a "mystická" celoroční škola

Letošní ,mystická" celoroční škola nám poskytla něco, co jsme sice neočekávaly ale co nám dalo nový pohled na ženskou tantru. Školitelem ženské tantry byl muž. Zpočátku jsme byly zaraženy, neboť po zkušenostech se školitelkou MUDr. Monikou Sičovou (Ma Deva Pranama) v loňském roce, jsme se těšily na další studium pod jejím vedením. Ale ve výsledku nás toto celoroční setkávání jistě obohatilo a uvědomění si mužských aspektů nás posunulo snad dokonce dále, než sami školitelé očekávali. Mě osobně se dostalo velkého poučení a ukázala se mi nová cesta, kterou - alespoň jak jsem nyní přesvědčena - bych chtěla kráčet dále po zbytek života. Cítím, že celá naše studijní skupinka žen začala tvořit jeden organismus, který má velkou sílu, je oporou každé z nás a je schopen hledat a předávat si navzájem další zdroje poznání. Velmi si cením jak vedení našich školitelů, tak sdílení ženského kruhu a nových přátelství, která mne v Brně i v Lažánkách potkala.

V tomto textu se pokouším shrnout vnitřní aspekty prvních pěti čtveřic ze sestavy 36-ti asán cvičení Mohendžodáro, které byly obsahem seminářů s Igorem Samotným (Sw.Anand Shunyam) během celoroční školy umění Tantra- jógy pro ženy, stupeň III B ve školním roce 2008/9. Jde vlastně o rozšíření Nebeského mateřského okruhu, součásti sestavy devíti asán které jsme se naučily v minulém školním roce.Tanta a mateřský okruh

Nebeský mateřský okruh zahrnuje aspekty, které symbolizují základní oblasti života ženy na duchovní a emoční úrovni: Příběh ženství (síla vnitřní ženy), Vnitřní zrak (duchovní život, intuice), Pohled do vesmíru (hravost, zbavuje lpění), Šťavnatá jóni (sexualita, plodnost, tvůrčí schopnosti) a Tajemství života (mateřství, přijetí života i smrti).Tantra a mužská polarita

Každá asána pomocí pozic fyzického těla, práce s pánevním dnem, uvědoměním si vdechu a výdechu a směřováním proudu energie dává prožitek příslušné emoce. Mezi dvě pozice jednotlivých asán, které symbolizují dvě polarity ženských aspektů jsou vždy vloženy dvě pozice symbolizující mužské protipóly (Tabulka 1). Z nich jedna je výdechová a symbolizuje silný mužský protipól a druhá nádechová a vyjadřuje oslabený (resp. dvojnásobný) mužský protipól aspektu. V každé pozici je nádech provázen stažením pánevního dna a hýždí - prací pánevní pumpy, která nabírá energii. Energie je směřována do bodu, který symbolizuje náplň aspektu a je středem maximální pozornosti. Během výdechu je energie rozváděna po těle podle symboliky aspektu, nebo směřována mimo tělo. Výdech je provázen pokrčením v kolenou.

Zdůraznění mužských polarit v ženském duchovním světě nemá hanlivý význam. V určitých etapách života je žena nucena převzít úkoly, které se spíše očekávají od mužů. Jde však o to aby mužský princip zůstal s ženským natolik v rovnováze, aby přespříliš nezatížil ženu i její okolí. Cílem cvičení je zvědomit si tyto polarity na duchovní a emoční úrovni a umožnit včasnou korekci posílením ženských principů, nebo např. předáním některých zodpovědností mužům, kterým ostatně náleží. Na rozumové a společenské úrovni se touto problematikou zabývají tzv. ,Gender studies".Tantra a zklamání

Sama osobně jsem vlastně všechny aspekty včetně mužských protipólů pocítila v různých obdobích svého života. Jako nejmladší ze 4 dcer rodičů, kteří velice toužili mít syna jsem byla vychována spíše jako chlapec, bez vědomí hodnoty svého ženství. Mé ženství mi bylo předkládáno jako vada a podvědomě jsem stále cítila zklamání, se kterým moji rodiče přijali mé narození. Ve snaze zavděčit se nevysloveným požadavkům svých rodičů jsem posilovala mužskou stránku své osobnosti. Zpětně si uvědomuji období života, kdy jsem byla přímo ve vleku některých mužských aspektů a jindy v oslabení ztrácela vůli k tvoření či dokonce i k životu vůbec. Z jemné dívky milující tanec, zpěv, hudbu a výtvarné umění se stala závodnice v úpolovém sportu Judo ,bez respektu a ocenění mužské části světa", která získala exaktní vzdělání a snažila se uspět na vědeckém poli v tvrdé konkurenci mužů. Potlačení vnitřního cítění mě v osobním i profesním životě zavedlo k důrazu na pomáhání druhým, bez ohledu na vlastní potřeby. Díky přísné výchově jsem ztratila cit pro emoční prožitky, které mě varovaly před ubližováním ze strany druhých a vlastně až sebepoškozováním. Neznala jsem pocit štěstí a neuměla užívat radosti. O existenci pojmu ,bezvýhradná láska" jsem se dozvěděla až studiem psychologických knih, při hledání pomoci ve výchově vlastních dětí, které stejně jako já postrádaly milující a vnímavou babičku. Po sexuální stránce, nebyl můj osobní život příliš šťastný. V mužích jsem zřejmě vzbuzovala spíše strach, nežli ochranitelské pudy a lásku. Výsledkem bylo vyhoření, rozpad manželství a stagnace v profesním postupu.

Během školy Tantra jógy pro ženy jsem se zbavila některých bolestivých prožitků, avšak dosud mi více vyhovuje pohled mystický nežli tělesný. A přitom mě stále překvapuje, jak se mi i jednotlivá konstatování ze seminářů, sdílení, či obrazy z meditací a zážitky z technik vynoří z paměti i s odstupem mnoha týdnů až měsíců jako chybějící sklíčka v mozaice, která se mi zvolna skládá v čím dále tím více vědomý pohled na vlastní vnitřní život. Cvičení Mohendžodáro, mi dává energii a pomáhá zklidnit myšlenky a procítit vlastní pocity, když si nevím rady. Zažívám poměrně těžké období života, kdy se rozpadá moje rodina za kterou se cítím zodpovědná a mám pocit selhání, nejistoty a naprostého zmatku. V tuto dobu, se z pohledu cvičení Mohendodžáro, moje emoční prožívání pohybuje napříč všemi pozicemi jednotlivých asán. Učím se být pozorovatelem svých emocí nejen při meditacích ale i v běžném životě a uvést je do rovnováhy.

Děkuji Monice a Igorovi za citlivé vedení a energii, kterou jsem mohla procítit i já. Myslím, že oba dva vložili do výkladu cvičení velký díl zkušeností osobních i těch, které získali soustředěným vnímáním sdílení žáků po mnoho let práce v Lažánkách i v Brně. Pokusím se nyní zaznamenat maximum z toho co mi zůstalo v paměti z letošních seminářů s Igorem o prolínání ženských a mužských aspektů jednotlivých asán. V popisech pozic ženských aspektů jednotlivých asán jsem vycházela ze skript, se kterými jsme pracovaly v loňském kurzu (Ma Deva Pranama a Sw.Anand Shunyam: Škola umění Tantra- jógy pro ženy, stupeň III). Doplnila jsem je o vlastní interpretaci náplně aspektů a není vyloučeno, že se může místy lišit od záměru autorů.Tantra a První asána - Příběh ženství

Kráska
Silák, síla
Slaboch v tělesnosti
Ošklivka

1. Ženský aspekt kráskysymbolizuje vnitřní sílu a krásu ženy. Mírně rozkročené bosé nohy, lehce tlačí celé plosky do podlahy, spojují se se zemí a čerpají energii země. Při nádechu je od nohou pevně stojících na zemi veden proud zemské energie a sexuální síly, probuzené stažením pánevního dna a vizualizací vaječníků, skrze třetí čakru (haru) do srdeční čakry a poté do celého těla. Součastně proudí energie z horní části těla, která představuje spojení s nebeskou částí světa, od šesté čakry - třetího oka, symbolizujícího intuitivní vnímání směrem k srdci. Šestá čakra je aktivována obrácením očí vzhůru do jednoho bodu uprostřed čela. Skrze změnu dechu se aktivuje energie páté čakry - komunikace. Energie koncentrovaná pod a nad srdeční čakrou se ještě více aktivuje při zatlačení rukou, sepnutých před hrudníkem, proti sobě. Prsty směřují vzhůru a ukazují k nebi. Všechny čakry jsou tak aktivovány a nabyty energií. S hlasitým láskyplným výdechem se veškerá energie uvolňuje a proudí skrze srdeční čakru pomalu do celého těla. Žena vyzařuje láskyplnou krásu, něžnou sílu a klid.

2. Mužský protipól tohoto aspektu - silák - však při výdechu tuto energii směruje z těla ven napřímením sepjatých rukou před hrudník, jako v boji s nepřítelem. Bojový postoj zdůrazní pokrčení mírně rozkročených nohou v kolenou a nachýlení hlavy dopředu. Pokud žena začne bojovat mužskými zbraněmi, riskuje nerovný boj, který neodpovídá její přirozenosti a i případná výhra pro ni bude vlastně ztrátou.

3. Vyčerpáním mužské síly nastupuje oslabený mužský aspekt - slaboch, který je v nádechu symbolizován strnulým napřímeným postojem s nataženými koleny a narovnanou hlavou. Oči hledí vpřed. Sepjaté ruce směřují prsty stále dopředu, ale jsou pokrčeny těsně před hrudníkem.

4. Povolený, jakoby zhroucený postoj s pokrčením v kolenou, zakulacením zad, předklonem hlavy a klesnutím brady na prsa ve výdechu symbolizuje oslabený ženský aspekt - ženu, ošklivku. Tento postoj zdůrazňuje úplnou ztrátu energie, ztrátu zájmu o život a o svět kolem.Tantra a Druhá asána - Vnitřní zrak

Kněžka
Organizátor, řád
Chaotik, chaos
Čarodějnice

1. Ženský aspekt kněžky symbolizuje vnitřní duchovní život ženy a její mentální schopnosti, které jí dávají vlastní pohled na svět a možnost samostatného rozhodování, bez závislosti na mínění druhých. Umožňují jí život v pravdě a upřímnosti, bez předstírání. Svou nezávislostí na okolí žena dává zároveň volnost, svobodu a pocit bezpečí svým blízkým. Tato asána stimuluje schopnost vlastní intuice a mimosmyslové komunikace pomocí pohledu hluboko do nitra skrze zavřené oči a obrácenou pozici rukou. Při nádechu, provázeném nádechovým zvukem, proudí energie opět od země zatažením pánevní pumpy, středem napřímeného těla nahoru do šesté čakry. Ruce jsou v obrácené poloze sepjaty před čelem, prsty směřují k zemi a dotýkají se malíkovou hranou čela mezi očima. Páteř je napřímena, ramena stažena dozadu, dolů a záda rovná. Pozornost je zaměřena do šesté čakry - třetího oka- pohled směrem vzhůru, jakoby zevnitř do čela. Tato pozice umožňuje hluboké, klidné a ničím nerušené soustředění.

2. Mužským protipólem ženy kněžky je organizátor, řád. Pokud ztratí žena schopnost koncentrace a důvěru v intuici může strach a pocit nejistoty řešit systematickým uspořádáváním věcí, úkolů a řešených problémů, mimo jiné také ve snaze chránit sama sebe před kritikou okolí. Přílišnou koncentrací na udržení formálních pravidel ztrácí další možnost intuitivního rozhodování a zůstává ve vleku zavedeného řádu. V této asáně se při výdechu paže napřimují nad hlavu, ruce se z obrácené pozice zvedají dlaněmi vzhůru a stále se dotýkají špičkami prostředních prstů. Hlava se lehce zaklání a oči sledují napjaté prsty rukou. Kolena jsou pokrčena. Veškerá pozornost je soustředěna na ruce, jakoby bránící se chaosu.

3. Oslabenou formou tohoto mužského aspektu je chaotik. Dojdou-li ženě síly a neudrží-li tento řád, převáží chaos, symbolizovaný opět strnulým vzpřímeným postojem s napjatými koleny. Ruce stále napjaté nad hlavou míří sepjatými dlaněmi do nebe avšak hlava je předkloněna a oči hledí dolů. V této pozici vlastně není pozornost soustředěna na jedno místo, je rozptýlena a energie uniká oběma směry, jakoby se ztrácela v prostoru.

4. Ženským protipólem kněžky je pozice čarodějnice, která symbolizuje temné síly, chceme-li - černou magii. Neschopnost soustředěného a poctivého duchovního života může žena obcházet nekalými praktikami. Místo aby energii soustředila dovnitř a užila ji na osobní duchovní růst a komunikaci, obrátí své síly proti svému okolí s cílem získat něco, nebo prosadit se na úkor druhých. Při výdechu kolena podklesávají a sepjaté ruce stále ještě směřují do nebe, ale pokrčují se na temeno hlavy. Energie jako by unikala špičkami prstů ven.Tantra a Třetí asána - Pohled do vesmíru

Herečka
Myslitel, filosof
Barbar, pudovost
Hysterka

1. Aspekt ženy herečky podporuje hravosta zobrazuje ji i ve vnějším vesmíru. Pomáhá překonat příliš vážný pohled na svět. Člověk se s úsměvem vyrovná se svým údělem, utrpením i smrtí. Uvolněním působí i pozitivně na své okolí, vzbuzuje v něm pocit svobody a podporuje kreativitu. Při nádechu se sepjaté ruce z temene hlavy pružně zvedají vzhůru a vzad do mírného záklonu. Dlaně tlačí proti sobě. Trup se zaklání pouze v hrudníku, nikoliv v bedrech a ramena zůstávají stažena dolů. Pohyb je provázen šíleným pohledem do vesmíru, ústa jsou otevřena v grimase, jazyk může být vyplazený. Pánevní pumpa posílá energii až do špiček prstů, oči hledí do nebe a spojí se pohledem s dalekým vesmírem.

2. V mužském aspektu myslitele jakoby se hravost zastavila a přerušilo spojení s vesmírem. Tato pozice symbolizuje otevření mužského myšlení, orientaci na filosofování. Zvednuté paže se při výdechu narovnají dlaněmi vedle sebe rozevřenými do předu a s napjatými prsty. Tělo se napřímí, kolena pokrčí a oči hledí dopředu, stále do dáli. Proud energie směrem vzhůru se zastaví.

3. Dvojnásobným mužským protipólem herečky je barbar, který je ovládán pudem. Sepnuté napjaté ruce míří k zemi před genitáliemi. Trup je napjatý až zakloněný a nepřítomný pohled míří vzhůru, stále do dáli. Pozice symbolizuje nekontrolovaný pud, který muže natolik ovládá, že jej následuje bez ohledu na následky. Pozornost je zaměřena na první a druhou čakru, tam se také soustředí energie.

4. Čtvrtá pozice této asány symbolizuje ženu hysterku. Jedná se emotivní a dle mého názoru ale také pozitivní asánu, která otevírá ženskou rodivou sílu. Žena přenáší v sevřených dlaních energii z vesmíru a v předklonu vydechuje a posílá energii do jóni skrze dlaně rozevřené před rodidly. Výdech je provázen mručivým zvukem hmmm, který směřuje do hlavy, navozuje pocit pochopení vztahu mezi vnějším a vnitřním světem. Žena přijímá vlastní ženskost a sexualitu a navrací se k harmonii. Propojení této pozice s aspektem barbara mi není dostatečně jasné.Tantra a Čtvrtá asána - Šťavnatá jóni

Milenka
Dravec, dobyvatel
Duševní slaboch, opatrnost
Prostitutka

1. Žena milenka je otevřenou přijímající asánou, která dává prožitek přeměny rodivé a sexuální síly v dávání života. Symbolizuje také jakýkoliv tvořivý akt či dílo konané s láskou. Při nádechu jsou spojené dlaně sevřené mezi stehny, lokty míří zevně a záda se pomalu narovnávají do vodorovné polohy. Hlava se otáčí vpřed a pohled míří do dáli. Dlaně tlačí proti sobě, kam se také koncentruje energie nabíraná pánevní pumpou a pozornost je soustředěna do dlaní a do jóni. Energie soustředěná do těchto míst narůstá spolu s pocitem tepla a vzrušení ve stehnech.

2. Mužský aspekt dravce, nebo dobyvatele je opět bojovným postojem s pokrčenými koleny a pažemi napřímenými před hrudník se sepjatýma rukama. Hlava se v předklonu schová mezi paže. Jakoby muž dravě mířil za svým cílem. Proud energie z pánve proniká pažemi vpřed a proráží cestu.

3. Oslabená mužská pozice této asány symbolizuje slabocha, který více mluví než koná. Opatrně plánuje a váhavě se vydává vpřed. Tuto váhavost symbolizuje opět napřímený strnulý postoj. Navazuje na předchozí pozici napřímením těla a napětím nohou v nádechu. Ruce zůstávají napjaté vpřed. Pohled a sepjaté paže napřímené vpřed jakoby opatrně prozkoumávaly prostor před tělem.

4. Pozice ženy prostitutky má dle mého chápání také pozitivní náboj, podobně jako poslední pozice předchozí asány. A také propojení této pozice s předchozí fází asány mi připadá problematické. Logičtější je přechod z první fáze- ženy milenky. Tělo se napřimuje stále v nádechu a pevně sepjaté dlaně vynáší energii před haru, směřují špičkami dopředu, prorážejí pomyslnou bariéru mezi ženou a světem, vrací se k tělu a před bříškem se rozevírají jako by nabízely dar lásky. Výdechový zvuk je Ooooo a žena s obdivem pozoruje zárodek nového života, který vizualizuje uprostřed svých dlaní. Možná, že negativní a oslabující by byla tato asána bez vizualizace tohoto plodu spojení se světem. Nebo jako výsledek spojení, které by nebylo láskyplné, kdy energie nabraná v pozici milenky uniká mezi prsty pryč.Tantra Pátá asána - Tajemství života

Matka
Ochránce
Ničitel, násilník
Smrtka

1. Pozice matky představuje soucítění, pokoru, pochopení, přijetí, lásku, touhu sdílet život s druhými lidmi, učit se a sdílet své poznání s ostatními. Žena stojí pevně v lehkém podřepu na zemi a ruce pevně sepjaté před harou špičkami zatlačí směrem dopředu. V nádechu směřuje energii z pánevní pumpy do hary. Vzpřímený postoj a pohled do sepjatých rukou naznačuje, důstojnost, klid a vědomou jistou se kterou žena přijímá za své a vyzařuje do okolí všechny zmíněné kvality.

2. Pokud se však žena octne v ohrožení bez pomoci, staví se do pozice ochránce. Pozornost se obrací ven. Pohled míří vzhůru a špičky prstů klesají směrem k zemi, kolena poklesnou hlouběji. Energie uniká do prostoru.

3. Oslabená mužská varianta k tomuto protipólu je ničitel, násilník. Symbolizuje muže který v ohrožení ztratí sílu, propadne panice a ve zmatku ničí vše co se mu postaví do cesty. Tím se oslabuje ještě více a přichází o pracně získané hodnoty ať už fyzické, nebo duchovní. Ocitá se v izolaci neboť přeruší kontakty a bez opory neboť v okolí budí strach. Toto konání představuje prudký pohyb sepjatých rukou vpřed a současné napřímení v kolenou s nádechem.

4. Poslední pozice zobrazuje smrt, výsledek úplné ztráty energie, konec života. S výdechem se spojené nohy pokrčují v kolenou, tělo se předklání hlavou ke kolenům, sepjaté ruce se obrácené špičkami vzhůru palcovou hranou také pokládají na kolena. Se zavřenýma očima žena přijímá svůj osud s představou mantry ,ano-ano".

V nebeském okruhu poté následuje první pozice, první asány, která pro mne v té chvíli symbolizuje znovuzrozenou sílu vnitřní ženy. Nebeský okruh se tak uzavírá novým začátkem.

Končím citátem z příspěvku Olinky Forsterové (Savitri) na stránkách Sugamy:
,,Tantra je cesta člověka bez jakýchkoliv vytáček a tabu: nemít strach, nesetrvávat ve strachu, hledat úsměv i ve smrti a slavit život s vědomím existence nejvyšší síly přítomné ve všech bytostech tohoto univerza."

Tabulka 1.: Aspekty a polarity asán nebeského mateřského okruhu

odkaz zde: www.mohendzodaro.cz/redakce_texty/

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy www.mohendzodaro.cz