Smysl Tantry


Tantra je lehká přikrývka z kašmírské vlny schopná zakrýt nahé tělo a zahřát jej uprostřed kruté zimy. Existuje několik málo duchovních alternativ, tak intimních jako je život nebo moudrost, které lze získat sebepoznáním pomocí tantry, a které vidí lidskou bytost jako nedělitelný a kompletní celek.


Existují různé významy slova tantra: jeden z nich je „tkanina“, spletené nitě ve tkalcovském stavu; jiný význam je „kniha“, svazek spojených (jako na niti navlečených) formulí, svatých poznatků, magických říkadel a učení. Tyto svazky také známe jako Agamy, spisy, které předepisují, jak se má chovat člověk v temném věku, který je ve védách nazýván kalijuga.
Navrhuji vnímat tantru jako proces zposvátnění běžných aktů jako je jíst, spát, vylučovat, souložit, plodit, milovat, vlastnit, regenerovat, pracovat, učit se, modlit se, meditovat, obdivovat, sloužit a všechno to profánní i božské, co může existovat samo o sobě, a co není bezhlavé, ale správné a prospěšné. Jestliže existuje něco, co člověk potřebuje, pak je to znovu se propojit se svým prostým bytím, zcela se přijmout, nic neodmítat, ani nerozlišovat předem části těla na čisté a nečisté podle jejich funkcí (včetně sexuální funkce), nepřeceňovat intelektuální funkce, neuzavírat svoji svobodu do servilních a společenských dogmatických funkcí. Korektně rozlišovat je základem harmonického života. Vycházet dobře sám se sebou je jedinou základnou, na které lze stavět oltář sádhany neboli pravidelné praxe.
Provádění všech psycho-fyzicko-duchovních technik a pozorování filozofických principů by mělo probíhat tak, aby se člověk s úspěchem zhostil své dharmy a karmy. (Dharma: metafyzický cíl, podstata existence univerza a veškerých živoucích tvorů. Principy, které regulují aktivitu a duchovní povahu adepta. Karma: přírodní a univerzální zákon spojující akci a reakci, který určuje z hlediska morálky, co je vhodné učinit, říci nebo si myslet v odezvu na přicházející situace.)
Stejně jako je tomu prakticky ve všech sanskrtských jménech, i termín tantra v sobě má ještě jakousi skrytou významovou rovinu. Slovo tantra můžeme chápat jako složené ze dvou slov. Ze slova „tanóti“, které je detailním výkladem slova tattva (označující principy, které vytvářejí existenci). Kořenem tohoto slova je „tan“, což znamená expanzi, rozšíření. Druhá část slova je tvořena termínem „trajóti“, který je základem slova mantra (označující mystické principy).
Kořenem je zde „tra“, což znamená osvobození. Pak můžeme tantru chápat jako rozšíření mysli s cílem osvobodit energie. Jde o rozšíření mysli nad úroveň sedmi stupňů vědomí, kdy dochází k osvobození energie z hmotných dimenzí. Tantra je systém, v němž je šakti (prvotní energie) osvobozena od nadvlády mysli.